Algemene-voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op SiComputers ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder het nummer 70363846.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij SiComputers als leverancier van producten en diensten optreed.

1.3 SiComputers heeft het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.

1.4 Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Betaling
2.1 Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling, iDeal of facturatie (alleen voor bedrijven. Beoordeling of een bedrijf in aanmerking komt voor betaling via facturatie gebeurt op individuele basis).

2.2 SiComputers heeft het recht om de betalingsmethode zelf te bepalen, waarbij SiComputers wel degelijk rekening houdt met de wensen van de consument.

2.3 Cheques en vreemde valuta's worden door SiComputers niet geaccepteerd.

2.4 Niet tijdige betalingen geeft SiComputers het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de consument op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de consument recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

2.5 Door SiComputers in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geeft de consument niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

2.6 Vooruit- en facturatiebetalingen doet u op bankrekening NL77INGB0008248290 ten name van SiComputers te Nieuwerkerk aan den IJssel.

2.7 Bij eventuele crediteringen van Bitcoin betalingen zullen wij altijd de hoofd valuta aanhouden, op moment van schrijven is dat Euro (€).

2.8 Bij vantevoren afgesproken Koop op Rekening geldt een betaaltermijn van 14 dagen, tenzij anders afgesproken.

2.9 Bestellingen die via Koop op Rekening geplaatst worden, worden beoordeeld door een medewerker van SiComputers.

2.10 Bestellingen via Koop op Rekening die niet voldoen aan de vooropgestelde afspraken of voorwaarden zullen worden geannuleerd.


3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld met Euro (€) valuta, tenzij anders aangegeven.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.4 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3.5 Aanbiedingen van SiComputers wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.6 Bestellingen met prijsfouten die vallen onder "een kennelijke vergissing" zullen worden geannuleerd en terugbetaald.

3.7 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt SiComputers niet.


4. Levering
4.1 De levering van producten en diensten vinden alleen plaats binnen Nederland, België en Duitsland.

4.2 SiComputers kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de consument hiervan op de hoogte gesteld worden.

4.3 De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van SiComputers. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, zal SiComputers de consument hier tijdig van op de hoogte stelt en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 14 dagen teruggestort te worden.

4.4 SiComputers is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door SiComputers gedragen. Alvorens wij overgaan naar een naleveren zullen wij de consument voor akkoord vragen.

4.5 Retour oude hardware
De consument krijgt de mogelijkheid om oude hardware in te leveren welke bij SiComputers is aangeschaft, dit conform de regeling van ICT Milieu.

Producten die in aanmerking komen voor een degelijke regeling zijn:
- Apparaten die stroom gebruiken. Dit kan via een snoer, een batterij of door voeding via een ander apparaat.
- Complete apparaten, dat wil zeggen onderdelen vallen niet onder de reikwijdte van de WEEE-richtlijn. Voorbeelden van onderdelen zijn: interne modems, moederborden, geluidskaarten, interne drives, koelers, etc.
- Randapparatuur valt wel onder de reikwijdte, zoals externe modems, externe drives, muizen, toetsenborden, monitoren, etc.

4.6 Digitale softwarelicenties
De levering van digitale software licenties zijn altijd digitaal. Er is geen manier om deze in fysieke wijze te verkrijgen

5. Wet Koop op afstand / Afkoelingsperiode
5.1 In het kader van de Wet Kopen op Afstand hebben consumenten bij het doen van aankopen via Internet recht op een 'afkoelingsperiode' van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen moet betalen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de retourzending. Het advies is dan ook dit aangetekend te doen. Wij maken het aankoopbedrag over zodra wij de producten weer in ons bezit hebben. De voorwaarden die wij stellen is dat het product en de verpakking in goede staat is zonder beschadigingen.

5.2 Zakelijke klanten vallen niet onder de Wet Koop op Afstand. Wij zullen een ingediend verzoek aan [email protected] in behandeling nemen en waar mogelijk tot een oplossing komen. Hierbij kan een restockfee van minimaal 15% worden gerekend en in sommige gevallen geen recht tot teruggave. 

5.3 SiComputers is verplicht om binnen 14 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn. Deze termijn gaat in vanaf het moment het artikel is aangekomen bij het magazijn ofwel de datum van het moment van annuleren. 

5.4 Eisen die SiComputers stelt aan retourneren zijn:
- Producten dienen goed en degelijk verpakt retour gestuurd te worden incl. factuur en in originele staat.
- De producten mogen niet geactiveerd/gebruikt zijn.
- Complete onbeschadigde verpakking dient aanwezig te zijn.
- Verzegelingen mogen niet verbroken zijn (bv. Software of Hardware-seal).
- Geopende of gebruikte hygiëneproducten, zoals scheerapparaten, tandenborstels,oordopjes of robotstofzuigers nemen wij onder geen enkele voorwaarde retour.
- De producten mogen geen aangebroken verbruiksartikelen bevatten. (Printers, inktcartridges of toners.)
- Digitale softwarelicenties worden na aanschaf niet teruggenomen, aangezien de licentiecode al gegenereerd is.

5.5 De consument kan alleen met verzoek voor retour komen binnen 14 dagen na levering. In de 14 dagen daarna, moet het product bij SiComputers zijn aangeleverd.

5.6 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5.7 Indien SiComputers vaststelt dat het teruggestuurde product schade heeft die de waarde van het product heeft verminderd, kan SiComputers de waardevermindering in rekening brengen op de terugbetaling of vergoeding die aan de klant wordt verstrekt. De waardevermindering wordt berekend op basis van de aard en de ernst van de schade, de marktwaarde van het product in beschadigde staat en andere relevante factoren.

Indien SiComputers van plan is om een waardevermindering toe te passen op de terugbetaling of vergoeding van de klant, zal SiComputers de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De notificatie zal de reden van de waardevermindering, de berekening van de waardevermindering en de gevolgen ervan voor de terugbetaling of vergoeding duidelijk uiteenzetten.

6. Aansprakelijkheid
6.1 SiComputers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

6.2 SiComputers kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

6.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van SiComputers komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie etc etc.

6.4 SiComputers is op geen enkele manier aansprakelijk voor de aanwezige informatie op de website. Prijzen, illustraties/afbeeldingen, productinformatie en typfouten zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleent.

7. Afbeeldingen
7.1 Afbeeldingen die op de site, folders en kranten staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product(en). Er kunnen in onze producten dus "lichte" verschillen zijn in vorm van, andere kleurstelling, wel of niet draadloos toetsenbord en/of muis etc. etc..

7.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

8. Garantie
8.1 Voor consumenten geldt standaard 2 jaar garantie, waarbij wij voor de fabrieksgarantie best effort zullen handelen.

8.2 Voor bedrijven geldt standaard 1 jaar garantie, waarbij wij voor de fabrieksgarantie best effort zullen handelen.

8.3 Garantie op producten vervalt bij:
- het verlopen van de garantieperiode
- bij onzorgvuldig gebruik
- indien het product zich niet in de oorspronkelijke staat bevindt, bijvoorbeeld ten gevolge van modificaties aan de gebruikerskant
- indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires
- software anders dan de meegeleverde systeemsoftware

8.4 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.

8.5 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 


9. Verzendkosten
9.1 SiComputers berekent de verzendkosten per bestelling. De kosten zijn afhankelijk van de soort verzendwijze over het aankoopbedrag. Actuele verzendkosten kunt u vinden op onze site, www.SiComputers.nl .

9.2 SiComputers heeft het recht om verzendkosten te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf. Verzendkosten zijn afhankelijk van onze koerier, PostNL. Wij zullen hun richtlijnen gebruiken om de tarieven vast te stellen.

10. Eigendomsvoorbehoud
SiComputers behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen en diensten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door SiComputers aan de consument geleverde of nog te leveren goederen en/of diensten, evenals van eventuele vorderingen voor door SiComputers ten behoeve van de consument in het kader van de levering van goederen en/of diensten verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en wat SiComputers van de consument te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de consument in de nakoming van de tussen SiComputers en de consument gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boete.

11. Diensten
11.1 In het geval dat SiComputers een factuur zendt, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na facturatie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 In geval van grove schending van de betalingstermijn deadline, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan SiComputers verschuldigd van 4% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

11.3 Indien de consument het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en SiComputers tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de consument gehouden aan SiComputers te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 40,00 per factuur.

11.4 De consument is niet toegestaan verrekening toe te passen.

12. RMA
12.1 De consument zorgt ervoor dat defecte product geretourneerd wordt naar SiComputers, hierbij is het een pre de RMA in te schieten via SiComputers.nl, dit is echter geen vereiste. De defecte product(en) moet op eigen kosten geretourneerd worden naar SiComputers, deze kosten kunt u niet verhalen op SiComputers tenzij het een DOA betreft, voor een DOA kunt u een retourneringslabel opvragen per mail. Een DOA is pas een DOA als wij dat zelf bevestigen. De verzendkosten betaalt u in eerste instantie zelf. Na bevestiging wordt deze vergoed. SiComputers zal er naar streven om binnen 72 uur na ontvangst van het defecte product(en) aangeven of het product(en) in aanmerking komen voor een RMA-procedure.

12.2 Bij een RMA-procedure/zending dient SiComputers te worden voorzien van een factuur en een duidelijke klachtomschrijving van het defecte product. Zonder deze gegevens zal SiComputers de RMA-aanvraag niet in behandeling nemen.

12.3 SiComputers is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data tijdens een RMA-proces, het is wenselijk dat alle data wordt gebackupped alvorens het defecte product(en)/syste(e)m(en) naar SiComputers word verstuurd.

12.4 RMA Procedure bij SiComputers is gebaseerd op Carry-in. Dit is exclusief artikelen die on-site garantie hebben bij de fabrikant. Dit houdt in dat u het product zelf dient te komen langsbrengen of retourneren naar SiComputers gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel. Direct testen is bij SiComputers niet mogelijk, SiComputers hanteert doorgaans first-in first-out principe.

12.5 Indien een RMA-verzoek onterecht is wordt er €30,00 onderzoekskosten in rekening gebracht, dit bedrag is inclusief verzendkosten.

12.6 Een RMA-procedure duurt maximaal 8 weken, waarbij de consument deze tijdsduur zal respecteren.

12.7 Indien de RMA-procedure langer duurt dan 8 weken heeft de consument het recht op een vervangende product. Producten welke zich buiten garantie bevinden worden hier op uitgesloten.

12.8 De consument is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van SiComputers.

12.9 Indien het product binnen 14 dagen na ontvangst defecten vertoond kan deze direct omgeruild worden voor een nieuw exemplaar, mits op voorraad en wij daadwerkelijk het defect hebben erkend. De hierdoor gemaakte verzendkosten kunnen niet op SiComputers verhaald worden.

12.10 DOA's worden uitsluitend geaccepteerd als het product binnen 14 dagen na aanschaf compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking word geretourneerd.

12.11 Wanneer een product onder DOA valt kan de consument een retourneringslabel opvragen, zodoende maakt de consument geen kosten om het defecte product te retourneren. 

12.12 Indien het product niet meer geproduceerd wordt zal SiComputers het product voor de huidige dagwaarde crediteren, maar niet meer dan wat gefactureerd is.

13. Annuleren van bestellingen
Indien het opgegeven leveringsperiode 30 dagen overschrijdt krijgt de consument de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail).

14. Privacy
14.1 SiComputers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. SiComputers zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

14.2 Gebruik van NAW Gegevens; SiComputers gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. Ook gebruikt SiComputers B.V. jouw naam, e-mailadres en afleveradres als jij winnaar bent van de maandelijkse reviewactie, om jouw gewonnen product(en) naar je op te sturen.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.  Om het winkelen bij SiComputers zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. In uw SiComputers account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Gebruik van NAW Gegevens;SiComputers gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. 
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. 
Om het winkelen bij SiComputers zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. 
In uw SiComputers account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

14.3 Cookies; Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. SiComputers gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen. 

14.4 Overige; SiComputers zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij SiComputers Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Laatst gewijzigd: 14 april 2022

Klik hier voor de Changelog.